Тел: (092) 66 62 62 | GSM: +359 898 558 658

BG16RFOP002

„НЛМД“ ООД има сключен административен договор № BG16RFOP002-2.073-7272 и получи безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
 
Проектното предложение има за цел да се о сигури оперативен капитал за българските микро и малки предприятия, които разполагат с потенциала да се възстановяват и да преодолеят икономическите последствия от пандемията COVID-19.
 
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата са постигане на положителен ефект по отношение микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.


Проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. 
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие
Общата стойност на проекта е 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.